Haaretz Daily Cartoon - 28/3/2014

Haaretz Daily Cartoon - 28/3/2014
Illustration Eran Wolkowski

Livni and Abbas negotiating.