Text size

Or Glassman, 22, was living on Kibbutz Hazorea; flying to Toronto