יש גם להוציא דגל ישראל מבתי כנסת בעולם בגלל חשש לנאמנות כפולה !ויפה שעה אחת קודם! - Comment - Israel News | Haaretz Daily Newspaper
  • p.TextOutput { R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.lang.String p.beanClass = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; RW java.lang.String value = '0'; R transient java.lang.Object _data = 'com.polopoly.cm.app.policy.NumberInputPolicy'; },ModelStore=com.polopoly.model.ModelStoreInMap p.TextOutput { R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.lang.String p.beanClass = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; RW java.lang.String value = '0'; R transient java.lang.Object _data = 'com.polopoly.cm.app.policy.NumberInputPolicy'; },ModelStore=com.polopoly.model.ModelStoreInMap
    • Johnny
    • 27.05.05 | 12:05 (IDT)

    from the article: Think before you sing `Hatikva'
    First published 00:00 27.05.05 | Last updated 00:00 27.05.05
Haaretz Headlines
Israeli settlement of Kedumim

60,000 U.S. Jews live in West Bank, study reveals

Scholar Sara Yael Hirschhorn calls group 'strikingly over-represented' in settler movement.

One of the Israel naval fleet's missile boats.

Israel Navy prepares for ship deal with Germany

Navy acquiring four ships to protect the country’s natural gas sites and give the force versatility.

An asylum seeker near the Holot detention center in the Negev

New criteria could see any asylum seeker detained

Former criteria stipulated that any Sudanese citizen that entered Israel before December 2011 could be detained and Eritreans who crossed the border before July 2011.

A demonstrator holds a sign at a rally near the Israeli Consulate in New York March 3, 2015.

The U.S. Jewish establishment's latest failure

How the American Jewish leadership’s battle against the Iran deal is further alienating young Jews.