Territorial exchange
Illustration Photo by Eran Wolkowski
Text size

Kerry negotiates land swaps.