Obama
Photo by Eran Wolkowski
Text size

President Obama practices his Hebrew.